FAQ

Informácie podľa paragrafu 6 Zákona číslo 428/2002 o Ochrane osobných údajov

Odsek 1

  • účelom spracúvania osobných údajov je snaha vybudovať galériu dokumentujúcu reálnu módu reálnych ľudí.
  • prostriedkom spracúvania osobných údajov je fotografický záznam – fotografia a audiovizuálny záznam; spôsob spracúvania osobných údajov popisuje proces, ktorý začína vyhotovením fotografického alebo audiovizuálneho záznamu, pokračuje jeho počítačovou úpravou a končí umiestnením na internetovej stránke projektu.
  • čestne prehlasujeme, že získavame osobné údaje výlučne na vymedzený účel; sme si vedomí, že je neprípustné získavať údaje pod zámienkou iného účelu alebo inej činnosti.
  • preberáme povinnosť zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
  • na základe potvrdenia Úradu na Ochranu Osobných Údajov Slovenskej Republiky je internetová stránka projektu http://modaulice.sk/ registrovaná ako informačný systém s prideleným registračným číslom 201006568.

Čestné vyhlásenie podľa paragrafu 7 odseku 2 Zákona číslo 428/2002 o Ochrane osobných údajov

Čestne a dobrovoľne vyhlasujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu fotografického a audiovizuálneho záznamu pre internetovú stránku http://modaulice.sk/, za účelom budovania galérie dokumentujúcej reálnu módu reálnych ľudí, toto vyhlásenie je platné do odvolania.

 

Worldwide Policy

This blog is a collaborative blog written by a group of individuals. For questions about this blog, please contact  Martin Koren (Martin At modaulice Dot com). This blog accepts forms of cash advertising, sponsorship, paid insertions or other forms of compensation. This blog abides by word of mouth marketing standards. We believe in honesty of relationship, opinion and identity. The compensation received may influence the advertising content, topics or posts made in this blog. That content, advertising space or post will be clearly identified as paid or sponsored content. The owner(s) of this blog is compensated to provide opinion on products, services, websites and various other topics. Even though the owner(s) of this blog receives compensation for our posts or advertisements, we always give our honest opinions, findings, beliefs, or experiences on those topics or products. The views and opinions expressed on this blog are purely the bloggers' own. Any product claim, statistic, quote or other representation about a product or service should be verified with the manufacturer, provider or party in question. This blog does not contain any content which might present a conflict of interest.

 

Obchodné podmienky

1. Predávajúci, ktorý uskutočňuje internetový predaj výrobkov kupujúcim na území Slovenskej republiky na základe týchto predajných podmienok, je Martin Koreň, so sídlom Beniakovce 148, 044 42 Beniakovce, IČO: 45352771, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Obvodným Úradom Košice - okolie, číslo živnostenského registra: 830-14528, DIČ: 1081792316, EORI číslo SK1081792316 (ďalej len "predávajúci")

 

2. Kupujúci – spotrebiteľ po zoznámení sa s internetovým katalógom a ponukou predávajúceho, si vyberie tovar ponúkaný v aktuálnom internetovom katalógu a v ponuke predávajúceho a vybraný tovar, o ktorého zakúpenie má záujem, objedná u predávajúceho pomocou objednávky – objednávkového formulára.

 

3. Objednávky – objednávkové formuláre môžu byť zasielané po celý kalendárny rok a budú spracované nasledujúci pracovný deň. Základnou podmienkou prijatia objednávky je správne vyplnený objednávkový formulár. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávky, ktoré budia podozrenie o zneužití internetového predaja neoprávnenými osobami (napríklad také objednávky, ktoré neobsahujú telefón či adresu elektronickej pošty, kde by bolo možné objednávku potvrdiť, či overiť).

 

4. Objednávku, prijatie objednávkového formulára potvrdí pracovník najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Potvrdenie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty. Pokiaľ nebude možné osobu, ktorá objednávku zaslala v tejto dobe kontaktovať, bude objednávka zrušená.

 

5. Ponuku vykoná predávajúci pomocou internetových katalógov, internetovej ponuky. Ceny výrobkov spoločnosti sú uvádzané v mene EUR. V kúpnej cene je  zahrnutá aj DPH v príslušnej výške.

 

6. Tovar je dodávaný pomocou zásielkovej  služby, ktorú poskytuje na území SR – DPD SK s.r.o., Bratislava a na území ČR – PPL CZ s.r.o., Slušovice- Nové Dvory.  Tovar je dodávaný na adresu uvedenú v objednávke – objednávkovom formulári. Pri objednaní tovaru sa kupujúci zaväzuje uhradiť  poplatky súvisiace s doručením tohto tovaru vo výške 5€. Doba dodania tovaru je desať pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dopravca dodáva tovar len počas pracovných dní. V prípade oneskorenej dodávky tovaru spôsobenej napríklad prechodným nedostatkom objednaného tovaru na sklade, bude kupujúci okamžite informovaný pracovníkom spoločnosti   prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky.

 

7. Tovar je dodávaný v bežných obaloch, do ktorých ho balí výrobca. S tovarom bude kupujúcemu – spotrebiteľovi dodaný návod na ošetrovanie obuvi, reklamačný list, a ďalšie listiny, ktoré sú rozhodujúce pre použitie a nakladanie s výrobkom. Kupujúci zároveň obdrží faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Spotrebiteľ – kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je určená na prevzatie tovaru spotrebiteľom, kupujúcim, je povinná potvrdiť prepravcovi – dopravnej službe prevzatie tovaru vrátane všetkých dokladov. V prípade uskutočnenia hromadnej objednávky, tj. objednávky – objednávkového formulára s viacerými druhmi tovarov, či s väčším počtom tovaru, spoločnosť si  vyhradzuje právo zaslať – dodať tovar po častiach, to znamená vo viacerých balíkoch.

 

8. Za objednaný tovar – výrobky dodané predávajúcou spoločnosťou je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu – cenu tovaru, ktorá je uvedená v aktuálnom internetovom katalógu predávajúceho, a to platného ku dňu doručenia objednávky kupujúceho, spotrebiteľa, predávajúcemu. Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru dobierkou : platba dobierky pri zaslaní objednaného tovaru zásielkovou spoločnosťou na dobierku. Tovar je v tomto prípade zaplatený pracovníkovi prepravnej služby pri dodaní tovaru. Táto možnosť sa vzťahuje na platby maximálne do výšky 500 EUR.

 

9. Odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu – spotrebiteľovi (resp. osobe, ktorá k tomu bola splnomocnená spotrebiteľom) a prevzatím tohto tovaru a zaplatením kúpnej ceny kupujúcim – spotrebiteľom (resp. osobou, ktorá k tomu bola splnomocnená spotrebiteľom) dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy o predaji spotrebiteľom objednaného tovaru za kúpnu cenu, ktorá je uvedená v aktuálnom internetovom katalógu predávajúceho, ktorý je platný ku dňu doručenia objednávky spotrebiteľa predávajúcemu. Kúpna cena s príslušnou sadzbou DPH je potom uvedená na odovzdanej faktúre. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho – spotrebiteľa úplným zaplatením vyfakturovanej kúpnej ceny. Pokiaľ bola kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru, potom vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo náhodného poškodenia prechádza na kupujúceho – spotrebiteľa až odovzdaním a prevzatím dodaného tovaru.

 

10. Predávajúca spoločnosť Martin Koreň týmto výslovne poučuje v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, písm.d ) zák.č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji– spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od kúpnej zmluvy o predaji objednaného tovaru do 7 pracovných dní od prevzatia tohto tovaru. V takom prípade je nutné zaslať písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy v uvedenej lehote na adresu Martin Koreň, P.O. BOX L41, 04001, Košice. V takomto prípade je kupujúci – spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť jemu dodaný tovar na adresu predávajúceho. Predpokladom vrátenia spotrebiteľom zaplatenej kúpnej ceny za objednaný tovar pritom je, aby tovar bol vrátený predávajúcemu úplný, vrátene jeho kompletného príslušenstva, v úplnom, nepoškodenom, neznečistenom a hygienicky nezávadnom stave.

 

11. Záručné podmienky:

Záručná doba predstavuje 24 mesiacov od prevzatia kúpeného tovaru spotrebiteľom.
Reklamácie je možné uplatniť na adrese: Martin Koreň, P. O. BOX L41, 04001, Košice alebo priamo u výrobcu VULKAN, a.s., Nitrianska 503/60, 958 01 Partizánske.

 

Poskytovanie záruky, dĺžka záručnej doby a vybavovanie reklamácií sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona na ochranu spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi, ktoré túto oblasť upravujú. Záruka sa netýka optických zmien, ktoré vzniknú bežným používaním, ktoré neovplyvnia funkčnú schopnosť výrobkov. Netýka sa tiež škôd, ktoré vznikli neodborným a nevhodným zachádzaním zo strany kupujúceho, či v rozpore s návodom na použitie, a tiež škôd vzniknutých vinou kupujúceho. Reklamáciu je možné uplatňovať iba po predložení originálu faktúry  a vyplneného reklamačného listu, ktoré kupujúci obdrží pri dodaní – prevzatí tovaru. Predávajúci je zodpovedný za škody dodaného tovaru iba v prípadoch, keď kupujúci – spotrebiteľ nepoužíval tovar v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne v rozpore s pokynmi predávajúceho. Reklamácie týkajúce sa rozdielneho vonkajšieho vzhľadu dodaného tovaru od vzhľadu tovaru uvedeného na internetových stránkach, ktorý je spôsobený chybným nastavením parametrov monitora kupujúceho – spotrebiteľa nie sú dôvodom k vráteniu tovaru a k riadnemu uplatneniu reklamácie. Reklamácie týkajúce sa mechanického poškodenia spôsobeného prepravou tovaru sú akceptované jedine v prípade, že kupujúci – spotrebiteľ na ne upozorní pri dodávke tovaru a v prítomnosti pracovníka prepravnej služby. Podmienkou úspešnej reklamácie je spísanie správy o poškodení, ktorá je vypracovaná a podpísaná kupujúcim a pracovníkom prepravnej služby. Reklamačné podmienky a podmienky záruky sú uvedené v reklamačnom formulári, ktorý je odovzdaný kupujúcemu pri dodaní objednaného tovaru.

 

12. Kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky – objednávkového formulára predávajúcemu dáva dobrovoľne súhlas predávajúcemu, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním osobných údajov predávajúceho v databáze predávajúceho pre jeho potreby za účelom evidencie objednávok, účtovnej evidencie, za účelom štatistického vyhodnotenia predaja vybavených objednávok, a za účelom zasielania nových ponúk a katalógov kupujúcemu.

 

13. Horeuvedené obchodné podmienky internetového obchodu tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, ktorá vznikne v rámci internetového predaja medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci tieto obchodné podmienky internetového obchodu v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje zaslaním vyplnenej objednávky – objednávkového formulára predávajúcemu. Akékoľvek odchýlky, zmeny či doplnenia týchto obchodných podmienok internetového obchodu musí predávajúci a kupujúci – spotrebiteľ dohodnúť v písomnej podobe, a to pred odoslaním objednávky, objednávkového formulára.